Absolventské práce

2024

Komparativní analýza Baby Signs a českého znakového jazyka v rozvoji komunikace u dětí (Kristýna Oberreiterová)

Oberreiterová, K. (2024). Komparativní analýza Baby Signs a českého znakového jazyka v rozvoji komunikace u dětí [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Institucionální repozitář MU. https://is.muni.cz/th/whtsx/.

Bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou českého znakového jazyka a Baby Signs. Poukazuje na využití znaků v komunikaci s dětmi v době, kdy u nich ještě nebyla rozvinuta řeč. Teoretický rámec představuje možnosti komunikace s dětmi v raném věku, včetně dětí se sluchovým postižením. Samostatná kapitola je věnována znakovému jazyku, který je přirozeným jazykem neslyšících osob. Poslední část teorie se zaměřuje na porovnání znakového jazyka a Baby Signs s náhledem na dosavadní studie. Praktická část zkoumá vliv těchto metod znakování a snaží se určit hlavní přínosy v rozvoji komunikace.

Umělecké tlumočení písně do českého znakového jazyka: Star Wars (Kristýna Kutějová)

Kutějová, K. (2024). Umělecké tlumočení písně do českého znakového jazyka: Star Wars (Moosebutter, Spojené státy americké, 1999) [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Institucionální repozitář MU. https://is.muni.cz/th/wfl56/.

Píseň Star Wars byla zkomponována v roce 1999 členy uskupení Moosebutter ve Spojených státech amerických. Melodie je složena z úryvků filmové hudby skladatele Johna Williamse a text namíchán z replik a dialogů trilogie Star Wars (George Lucas a spol.). Tato bakalářská práce se zabývá uměleckým tlumočením, jehož součástí je překlad uvedené písně. První část pojednává o teorii tlumočení a překladu. V druhé části je přiložena píseň samotná, její kontext a historie. Následuje popis postupu překladu, tlumočnického a uměleckého ztvárnění písně a přínos vytvoření tlumočeného videoklipu.

SignWriting jako psací soustava: analýza zápisu znaků ČZJ (Miriam Šerá)

Šerá, M. (2024). SignWriting jako psací soustava: analýza zápisu znaků ČZJ [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Institucionální repozitář MU. https://is.muni.cz/th/uu7gk/.

Tématem bakalářské práce je rozbor zápisů znaků z českého znakového jazyka v SignWritingu. Práce je členěna do dvou hlavních částí, a to části teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje pojmy, které se vztahují k zápisu jazyků a následuje stručné popsání fonologie znakových jazyků. Na fonologii následně navazuje představení systémů pro zápis znakových jazyků se zaměřením na SignWriting. Druhá polovina práce se zabývá vybranými zapsanými znaky z českého znakového jazyka a jejich možným sjednotitelným zápisem, který naznačuje přerod SignWritingu z psací soustavy do ortografie.

2023

Frazeologismy v českém znakovém jazyce a v češtině (Kristýna Stillerová)

Stillerová, K. (2023). Frazeologismy v českém znakovém jazyce a v češtině [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Institucionální repozitář MU. https://is.muni.cz/th/rsdk9/.

Bakalářská práce se věnuje tématu frazeologismů v rámci českého jazyka a českého znakového jazyka. Je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly se zabývají teoretickým náhledem na základní terminologii frazeologie, teorii a problematiku překladu a jazykové jednotky českého znakového jazyka, které mohou být připodobněny k frazeologismům. Třetí kapitola obsahuje analýzu výstupů kvalitativního výzkumného šetření.

Tlumočník znakového jazyka: specifika skautského prostředí (Adéla Hladíková)

Hladíková, A. (2023). Tlumočník znakového jazyka: specifika skautského prostředí [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Institucionální repozitář MU. https://is.muni.cz/th/jtayo/.

Bakalářská práce se zabývá specifiky skautského prostředí v rámci tlumočení do českého znakového jazyka a z něj. Její teoretická část popisuje tlumočnickou profesi a také skautské prostředí a jeho specifika. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření, které probíhalo kvalitativní metodou polostrukturovaných rozhovorů. Výsledné šetření odkrylo specifika skautského prostředí a také potvrdilo důležitost znalosti těchto specifik před výkonem tlumočení českého znakového jazyka.

Kombinace lexikálních pohybů v ČZJ (Karolína Kalíšková)

Kalíšková, K. (2023). Kombinace lexikálních pohybů v ČZJ [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Institucionální repozitář MU. https://is.muni.cz/th/ya4wd/.

Tématem bakalářské práce je pohyb ve znakovém jazyce. Práce je členěná do 4 hlavních kapitol, první tři se zabývají teoretickou části, poslední kapitola je poté zaměřena na praktickou část, tedy užití pohybu ve znakovém jazyce v běžném životě. V teoretické části je v prvním řadě vysvětlena fonologie znakových jazyků. Následně jsou rozděleny a popsány základní typy pohybů ve znakovém jazyce. Dále se problematika pohybu rozebírá ve třech teoretických modelech. Finálně se práce soustředí na praktickou část, a to konkrétně na kombinaci pohybů v českém znakovém jazyce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info